ลงทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ

รหัสเชิญ (ถ้ามี)

อีเมล*

ชื่อผู้ใช้*

สร้างรหัสผ่าน *

ต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 8 ตัว
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว
ตัวอักษรพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว
ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว

ยืนยันรหัสผ่าน *


ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)*

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)*

บัตรประชาชน

เพศ*

วัน/เดือน/ปี เกิด*

ตัวอย่าง: 01/14/1986

อายุ*

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *

เบอร์โทรศัพท์ *

ผู้เชี่ยวชาญ* (อาชีพ)

ใบประกอบวิชาชีพ*

ลักษณะงาน *

พื้นที่ ที่สามารถให้บริการ *

ประเภทธุรกิจ*

เอกสารเพิ่มเติม

โลโก้แทนตัว

ประเภทไฟล์ที่รองรับ png, jpeg, pdf ขนาดไม่เกิน 8mb.

เกี่ยวกับเรา*

รูปภาพเพื่อใช้โปรโมทตัวตน*
สามารถเลือกรูปภาพ Default ด้านล่างแทนได้


×

Upload file รูปภาพเพื่อใช้โปรโมทตัวตน

เลือกไฟล์
หากต้องการครอบตัดรูปภาพนี้ ให้ลากขอบเขตด้านล่างแล้วคลิก "เลือก"
โหลด...

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
www.trongjai.com

1. ทั่วไป

        1.1 เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานนี้ ("ข้อตกลงการใช้งาน") มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือมีประกาศเงื่อนไขฉบับใหม่โดยเว็บไซต์ www.trongjai.com ("Platform") เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Platform จะทำการแสดงข้อตกลงใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้งานได้ยินยอมตามข้อตกลงใช้งานใหม่ในทันที

        1.2 ข้อตกลงการใช้งานจะเป็นข้อตกลงการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ www.trongjai.com ("Platform") เท่านั้น ซึ่งกำหนดสิทธิ์ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่แต่ละฝ่ายมีระหว่างกันเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้บริการทั้งหมดบน Platform

        1.3 การใช้ Platform เมื่อท่านเริ่มใช้งานPlatform ด้วยการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ Platform กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการPlatform ได้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว และท่านในฐานะผู้ใช้งานจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่าน Platform โดยเด็ดขาด รวมถึงจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อข้อตกลงการใช้งาน และยอมรับการใช้ดุลพินิจของPlatform ให้ถือเป็นข้อยุติ

        1.4 Platform นี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น ท่านจะไม่สามารถใช้บริการ Platform ได้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการ Platform เป็นการแสดงเจตนายืนยันว่าท่านมีอายุครบตามเงื่อนไข และท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทำการยอมรับข้อตกลงการใช้งาน อย่างไรก็ตามหาก Platform พบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่Platform กำหนด Platform มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านตามที่ Platform เห็นสมควร

        1.5 Platform เป็นช่องทางและเป็นพื้นที่กลางที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง แบ่งปัน ลงผลงาน แสดงความคิดเห็นได้ อย่างเสรี

        1.6 เนื้อหาของผู้ใช้งานไม่ว่าจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการ จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้ถูกสร้างโดย Platform Platform ไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลอื่น แต่หาก Platform ได้ทราบด้วยตนเองหรือได้รับทราบโดยการแจ้งจากบุคคลภายนอกถึงการใช้งานที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือมีการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลอื่น Platform จะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบกับหลักฐานที่อาจขอจากผู้ใช้เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามที่ Platform เห็นสมควร

        1.7 Platform ไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆ ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

        1.8 การใช้งานผ่าน Platform ของผู้ใช้งาน ข้อมูลต่างๆ ของ Platform ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับผ่าน Platform นั้น เป็นเพียงการให้บริการที่อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ (“as is” basis) และการให้บริการตามที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ (“as available”) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ในผลงาน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของ Platform ซึ่งข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในร Platform นั้นไม่ถือมีผลเป็นการรับประกัน หรือการรับรองแต่อย่างใด

        1.9 เจ้าของ Platform และผู้พัฒนา Platform สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งาน Platform หรือระบบ อื่นๆ หรือบริการ หรือสินค้าที่ได้รับผ่าน Platform และหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานไม่ว่าต่อร่างกายหรือจิตใจ การสูญเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ และไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม ความเสียข้างดังกล่าวข้างต้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือการรับประกันใดๆจากบริษัททั้งสิ้น

        1.10 หากมีเหตุอันไม่สามารถใช้งาน Platform ได้ โดยเป็นเหตุสุดวิสัย เจ้าของ Platform ผู้พัฒนา Platform จะทำการแก้ไขปัยหาให้ลุล่วงโดยเร็วและ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

2.การสร้างบัญชีผู้ใช้

        2.1 การสร้างบัญชีผู้ใช้ Platform ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

        2.2 ผู้สร้างบัญชีผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ให้ครบทุกข้อ หาก Platform พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ว่าในระหว่างการสร้าง หรือหลังจากที่การสร้างบัญชีผู้ใช้เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทมีสิทธิ์ระงับการใช้งานบัญชีใช้งาน ยกเลิก ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานได้เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

        2.3 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ใน Platform หากทีมงานตรวจพบข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดทีมงานมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ได้ทันที

        2.4 ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสร้างบัญชีผู้ใช้ ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

        2.5 สมาชิกจะต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกหรือตัดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้ได้

        2.6 ห้ามบัญชีผู้ใช้เผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และใช้บริการในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ

        2.7 ห้ามบัญชีผู้ใช้ใช้พื้นที่ที่ได้รับในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack,virus ,และข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธ์ บัญชีผู้ใช้ที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีสูงสุด ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

        2.8 บัญชีผู้ใช้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้บริการข้อมูลหรือเข้าร่วมกิจกรรมใน Platform ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน ของ Platform หากท่านละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ได้

        2.9 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ถือเป็นข้อมูลที่ยินยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่าน Platform ได้ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ หรือเพื่อ สิทธิประโยชน์ในด้านอื่นๆ นอกจาก Platform จะได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากทางราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแจ้งข้อมูลว่ามิให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกต่อสาธารณะชน

        2.10 Platform ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก บัญชีผู้ใช้ ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

        2.11 Platform ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบบัญชีผุ้ใช้ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

3.คำจำกัดความ

        3.1 “ผู้เยี่ยมชมทั่วไป” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาชม Platform โดยไม่ได้สร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะสามารถใช้งาน Platform ได้โดยมีข้อจำกัด

        3.2 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้เข้ามาใช้งาน Platform โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้ และเข้าสู่ระบบ ก่อนเข้าใช้งาน Platform

        3.3 “ผู้เชียวชาญ” หมายถึง ผู้เข้ามาใช้งาน Platform โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้ เป็นผู้ใช้งาน และ สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม และผ่านการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบแล้ว โดยผู้เชี่ยวชาญสามารถลงประกาศเพื่อรับงาน ภายใน Platform ได้

        3.4 “ผู้ดูแลระบบ” หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจในการ อนุมัติการสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญ,การยกเลิกบัญชีผุ้ใช้งาน,การแก้ไข/ลบ ข้อมูลของผู้ใช้งาน

        3.5 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้เข้ามาใช้งาน Platform โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้ และได้ใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายของ Platform

        3.6 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผ่าน Platform

        3.7 “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าดำเนินการและค่าบริหารระบบต่างๆ ของ Platform ที่เกี่ยวกับการให้บริการในอัตราตามที่ Platform กำหนดและจะประกาศบน เว็บไชต์ www.trongjai.com รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักออกจากรายได้ของผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ

        3.8 “วันทำการ” หมายถึงวันที่ใช้ในการพิจารณาเอกสารในการสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยกำหนดเป็น วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

4.การใช้บริการ Platform

        4.1 ผู้ใช้งานต้องดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งานตามขั้นตอนที่กำหนด หรือตามขั้นตอนอื่นใดที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตให้เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ผู้ใช้งานจึงจะสามารถเป็นผู้ให้บริการ บน Platform ได้

        4.2 การติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินงานหรือบริการของผู้ให้บริการ สามารถทำได้ผ่านช่องทางระบบการสื่อสารที่ platform มีให้เท่านั้น หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานมีพฤติการณ์ใดที่เป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานนอก Platform Platform จะถือว่าผู้ใช้งานดังกล่าวกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน และบริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่ Platform เห็นว่าเหมาะสม

        4.3 ห้ามทำการคัดลอกข้อมูลบทความหรือข้อความใดๆจาก Platform ไปใช้ในเชิงพานิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก Platform ซึ่งมีความผิดตามกฏหมาย ยกเว้นการแชร์โดยตรงไปยัง Social Media เพื่อให้ผู้ชมบทความสามารถเข้าถึง Platform ได้โดยง่าย

        4.4 Platform เป็นเพียงตัวกลางในการให้พื้นที่การประกาศฝากรูป/เอกสาร โดย Platform ไม่ต้องรับผิดชอบหาก รูป/เอกสาร ที่ถูกประกาศโดยบัญชีผู้ใช้งาน ละเมิดกฏหมายต่างๆของราชอาณาจักรไทย

        4.5 การรับงานใน Platform ที่ผู้เชี่ยวชาญลงประกาศโชว์ผลงาน ผู้เชี่ยวชาญ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

                        ผู้เชี่ยวชาญต้องสมัครกรอกข้อมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยมีเอกสารสำหรับการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

                                1. เอกสาร ภ.พ.20 (กรณีเป็นนิติบุคคล)

                                2. เอกสารจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)

                                3. สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรม

                                4. เอกสารใบประกอบวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร/เอกสารแสดงความสามารถต่างๆ

                        หลังจากผู้เชี่ยวชาญกรอกข้อมูลเพื่อการพิจารณาแล้วจะมีระยะเวลาสำหรับผุ้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล 3 วันทำการ และจะส่งผลการพิจารณาทาง Email ที่ผู้เชี่ยวชาญได้กรอกข้อมูลไว้ หากผลการพิจารณาตอบกลับว่าไม่ผ่านผู้เชี่ยวชาญสามารถกดตรวจสอบ ตาม Link ที่ส่งไปใน Email เพื่อทราบและแก้ไขเอกสารที่ไม่ผ่าน หากผู้ดูแลระบบตอบกลับผลการพิจารณาแล้วไม่ผ่านและทางผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ทำการแก้ไขมาในระยะเวลา 30 วัน ผู้ดูแลสามารถยกเลิกการสมัครได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                        หลังจากผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิ์ลงประกาศผลงานที่มีอยู่เพื่อดึงดูด ให้ผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการ โดยเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการใช้เนื้อหาดังกล่าวา

                        Platform สามารถลบผลงานที่ผู้เชี่ยวชาญประกาศในหน้ารายละเอียดโครงการได้ หากงานดังกล่าวเป็นงานบริการที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น งานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกอนาจาร หรือเป็นงานที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่งานบริการที่ตั้งใจลอกเลียนแบบงานบริการอื่นๆ งานบริการที่เป็นสแปม หรือที่คาดได้ว่าเป็นงานบริการที่หลอกลวงผู้อื่น

5.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอม

        Platform ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Platform เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ใช้ข้อมูลฯ” หรือ “การใช้ข้อมูลฯ”) ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ดังต่อไปนี้

        5.1 คำนิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ “ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้ความยินยอม

        5.2 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล Platform จะใช้ข้อมูลฯ ของท่าน (ก) ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ และ/หรือ (ข) ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการให้ความยินยอมตามข้อ (ก) นั้นท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ท่านได้ให้ไปก่อนหน้านี้แล้ว

        5.3 การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

                        ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านโดยตรง

                        ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่น

                        ข้อมูลจากเว็บไซต์ (เช่น เว็บไซต์ทาง social media)

                        ข้อมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บโดยเทคโนโลยีการสื่อสาร

        5.4 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บ

                        ชื่อ-นามสกุลและเพศ

                        เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่าน

                        เพื่อให้บริการ

                        เพื่อส่งเสริมการขายการตลาด และนำเสนอบริษัทคู่ค้า

                        เพื่อแจ้งข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลใหม่ เช่น จดหมายข่าว แบบสอบถาม

                        เบอร์โทรศัพท์

                        เพื่อใช้สำหรับการติดต่อ

                        หมายเลขบัตรประชาชน

                        เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการให้บริการหรือการติดต่อสื่อสาร

                        เพื่อตรวจจับและป้องกันการทุจริตจากการกระทำของผู้ไม่ประสงค์ดี

                        ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)

                        เพื่อใช้สำหรับการติดต่อกับท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่านที่มีอยู่กับ Platform เช่น การยืนยันการลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่

                        ที่อยู่ตามไปรษณีย์สำหรับการส่งจดหมาย หนังสือ และการแจ้งข้อมูลต่างๆ

                        เพื่อการจัดส่งเอกสาร/วัสดุ/สิ่งของ ประเภทต่างๆ

                        รูปภาพ

                        เพื่อใช้สำหรับแสดงรูปภาพของท่านและนำเสนอบริษัทคู่ค้า

                        วันเดือนปีเกิด

                        เพื่อยืนยันอายุของท่าน

                        ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

        5.5 ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลฯ ท่านตกลงยินยอมให้Platform เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้บริการของท่าน และยินยอมให้Platform ส่ง โอน ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่บริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกของPlatform สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่Platform เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์/นิติสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายสินค้า ให้บริการ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจบ่งชี้ถึงการทุจริต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับให้บริการระหว่างท่านกับPlatform และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ท่านยอมรับว่าเอกสารใดๆ ก็ตามที่Platform ได้จัดทำหรือรวบรวมขึ้นอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลถูกบันทึกอยู่ในนั้นทั้งที่ได้เขียนไว้บนเอกสารกระดาษ บันทึกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ สื่อรูปแบบอื่นๆ ถือว่าเป็นเอกสารและหลักฐานที่มีผลสมบูรณ์และผูกพันตามกฎหมายแม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงนามในเอกสารเหล่านั้นก็ตาม

        5.6 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล Platform จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่จำเป็น (1) ตามวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลฯ (2) ตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ (3) ตามความจำเป็นทางเทคนิค

        5.7 ความปลอดภัยของข้อมูล Platform จะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามวิธีการและหลักการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก (ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามท่านยอมรับว่าไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ และหากท่านมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของPlatform มีข้อบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งให้ Platform ทราบได้ทันทีตามช่องทางการติดต่อที่ระบุในข้อ 11

        5.8 สิทธิของท่านในการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ นั้น ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

                        สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

                        สิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ตามหนังสือฉบับนี้ (ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 2)

                        สิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

                        สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในอุปกรณ์ที่ ทำงานอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติตลอดจนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรงยกเว้นโดยสภาพทางเทคนิคแล้วไม่สามารถทำได้

                        สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                        สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

                        มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับใช้ข้อมูล

                        มีสิทธิร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

                        มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว (ท่านสามารถดูรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

        5.9 เรื่องอื่นๆ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

                        Platform มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่Platform เห็นสมควรโดยที่ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์

        5.10 ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อกับบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆ ของท่านตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

                        Email Address: admin@trongjai.com

                        ที่อยู่ตามไปรษณีย์: 7/316 ซอยเอกอำไพ ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540