นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

นโยบายการคืนเงินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้า (“ผู้ซื้อ”) ได้รับประสบการณ์หลังการขายที่ประทับใจในการซื้อสินค้าของบริษัท พรอพเพอร์ติส จำกัด (“บริษัทฯ”) โดยนโยบายนี้จะกำหนดแนวทางและมาตรฐานสำหรับลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้า ภายใต้การให้บริการของเว็บไซต์ www.trongjai.com กรุณาอ่านเพื่อยอมรับและทำความเข้าใจ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอบริการหลังการขายด้วยกัน 1 ตัวเลือก ได้แก่

(1) การรับเงินคืน

บริการทั้งหมดนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรโดยเจตนา หากทางบริษัทฯ พบหรือพิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมดังที่กล่าวมาทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิหรือผลประโยชน์ทั้งหมดของผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินหรืออื่นๆ เป็นความผิดของผู้ซื้อทุกประการ

1. เงื่อนไขและเหตุผลในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น กรุณาแจ้งเหตุผลในการคืนสินค้าที่ตรงกับกรณีของผู้ซื้อมากที่สุด

        “สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึง สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ เช่น สินค้านี้มี Feature xxx แต่ไม่สามารถใช้งานได้

        “สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด” หมายถึง ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ผิดแพคเกจ เป็นต้น) หรือสินค้าที่ได้รับมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ระบุไว้

        “สินค้าไม่ครบ” หมายถึง สินค้าที่มีความสามารถขาดหาย หรือมีไม่ครบตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

        สินค้าใช้งานไม่ได้และเสียหาย
        ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าใช้งานไม่ได้ สินค้าหมดอายุ สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด สินค้าไม่ครบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยข้อมูล หมายเลขคำสั่งซื้อ ภาพสินค้าที่มีปัญหาพร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าของทางบริษัทฯ ยืนยันคำขอของผู้ซื้อว่าตรงตามข้อระบุจริง บริษัทจะดำเนินการ ทำเรื่องการคืนเงินต่อไป

        สินค้า/บริการที่ไม่พิจารณาคืนเงิน
        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าเพื่อคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

        (1) สินค้าที่มีอายุมากกว่า 7 วันนับตั้งแต่ เวลาที่ชำระเงิน
        (2) สินค้าที่มีการให้ทดลองใช้ฟรี
        (3) สินค้าที่มีไม่มีหลักฐานการสั่งซื้อ

        สินค้าลดราคาหรือของแถมไม่สามารถนำมาใช้เปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้ หากพบปัญหาใดๆ นอกเหนือจากขอบเขตปัญหาด้านคุณภาพสินค้า เช่น ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานของผู้ซื้อเอง สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอคืนได้ รวมถึงทุกกรณีที่สินค้าถูกเปิดใช้งานและเป็นความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทาง www.trongjai.com
บริษัทฯ จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ด้วยการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ

2. ขั้นตอนยื่นขอคืนสินค้า/คืนเงิน

        2.1 ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าโดยติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ ที่อีเมล : support@trongjai.com หรือ LINE OFFICIAL ACCOUNT พร้อมระบุรายละเอียด ข้อมูลการสั่งซื้อ หมายเลขการสั่งซื้อ และส่งภาพหรือเอกสารที่แสดงให้เห็นปัญหาของสินค้าที่ต้องการคืน
        2.2 หลังจากที่ฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำร้องขอคืนสินค้า บริษัท ฯ จะทำการ คืนยอดการชำระตามช่องทางที่ท่านเคยชำระ กรณีที่ท่านชำระมาเป็น เงินสดด้วยการสแกน QR Code ชำระเงิน ท่านต้องแจ้ง เลขบัญชี ธนาคาร ชื่อธนาคาร และ ชื่อสาขาของท่าน เพื่อชำระเงินเงิน

3. การคืนเงิน

        การชดเชยหลังคืนสืนค้า ผู้ซื้อจะได้รับการชดเชยภายใน 14 วันหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการชดเชย
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ด้วยการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริการลูกค้า ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด